អំពី​ សាយ​ សូនី

សាយ ​សូនី​ កើតឆ្នាំ១៩៧៧ នៅខែត្របាត់ដំបង។ សូនី​​បានទទួលសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ​នៅឆ្នាំ​ ២០០៩និងបានទទួលសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកទីផ្សារនៅឆ្នាំ២០០២។

បច្ចុប្បន្នធ្វើការងារជានាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។ សូនី​ចាប់ផ្តើមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការេខមរាធ្លាប់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទីផ្សារសំរាប់ភា្នក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកទីផ្សារសំរាប់ក្រុមហុ៍នផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅពីនេះខ្ញុំជាសមាជិកតំណាងអតិតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឬស្សីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់បណ្តាញអ្នកអាជីព្វកម្ពុជានិងជាតំណាងបុគ្គលិកប្រាសាក់សំរាប់ការិយាល័កណ្តាល។
ការសិក្សារ/រង្វាន់/បទពិសោធន៍​/ការងារ/ភស្តុតាង /ការ​ធើ្វដំណើរ